Telsiz Operatörlüğü GOC Sınavında Değişiklik

Denizcilik ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü, GMDSS Telsiz Operatörlüğü GOC Sınavında Değişiklik yaptığını bildirdi. Yapılan değişiklik, güverte zabitleri için çok olumlu gibi görünüyor. İsterseniz beraberce sınav sisteminde yapılan değişikliklere göz atalım

GMDSS GOC Sınavında Değişiklik

Yıllar önce gemi haberleşmesi konusunda gemi kaptanına yardımcı olması bakımından Telsiz Zabiti kadrosu bulunuyordu. Teknolojinin ve zamanın da ilerlemesi ile, gemilerdeki bir çok kadro gibi bu kadro da kaldırıldı.

Bunun yerine güverte zabitlerinin ek olarak telsiz haberleşme ile ilgili eğimleri alarak yeterli seviyede belgelendirmeleri, bu belgelerle de gerekli iletişim işlemlerini yapmaya yetkili olduklarını ispatlamaları gerekmektedir.

Güverte Zabitlerinin, iletişim ve haberleşme alanında aldıkları eğitimi belgelendirebilmeleri için girecekleri bu sınava GOC Sınavı adı verilmektedir.

GOC Sınavında Değişiklik Yapıldı

19.06.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile telsiz operatör yeterlilikleri ile sınav yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılmış oldu. Yapılan değişiklik, özellikle sınavların usülleri alanında çok büyük değişikliklere neden oldu.

GOC Sınavında Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Her değişen sistem sonunda insanların yapılan değişikliğin içeriğini öğrenme ihtiyacı duyması doğaldır. Yapılan yönetmelik değişikliği ile beraber, özellikle sınav uygulaması alanında değişiklikler yapıldığından bahsetmiştik. Gelin GOC Sınavında neler değiştiğine birlikte göz atalım.

GOC Sınavı Değişiklikleri
  • Sınavlar önceden çoktan seçmeli soru kitapçıkları ile yapılmaktaydı. Yeni uygulamaya göre aynı Gemi Adamları Sınavları gibi bilgisayarda oluşan bir soru bankasından belirli sayıda soru ekrana çıkacak. Özel bir bilgisayar yazılımı ile adayın ekranına gelen soru aday tarafından cevaplanacak
  • Sınava giren her adaya aynı havuzdan soru gelse de, seçilen sorular adayın yeterliliğine bağlı olarak seçilip ekrana gelecek. Yani bir vardiya zabitinin ekranına düşen soru ile 2. kaptanın ekranına düşen soru zorluk derecesi aynı olmayacak
  • Sınav başarı değerlendirmesi 100 puan üzerinden, sistem yazılımı tarafından yapılacak. Telsiz Operatörlüğü GOC Sınavı geçer notu 60 olarak hesaplanacak
  • Sınav sonuçlarında başarılı olunması durumunda evrak bekleme ve zaman kaybı yaşanmayacak. Sonuçlar tek bir veritabanı ile direk olarak liman başkanlıklarına iletilecek ve böylelikle sınav başarı belgesi bekleme zahmetinden kurtulmuş olacak
  • Önceden yılda 3 kez yapılan sınavlar şu an 14 Gemi Adamı Sınav Mekezlerinden, istenildiği zaman yapılabilecek

GOC Sınavında Değişiklik Uygulama Sınavı Kalktı

Sınav sistemindeki en önemli değişiklikten bir tanesi de GMDSS GOC Telsiz Operatörlüğü uygulama sınavının kaldırılması oldu. GOC uygulama sınavı sertifikası olmayan zabitler için çok büyük bir sorun oluşturuyordu. Çünkü bu sınavda farklı marka ve modeldeki telsiz haberleşme cihazları ile ilgili sorular çıkmaktaydı.

Bu uygulama sınavına hazırlanmak için, bu markalara ait simulatörler ile sınav hazırlığının yapılması gerekiyordu oysa bunları ücretsiz olarak bulmak da kolay olmuyordu. Bu durumda özel denizcilik eğitim kurumları kurslar açarak bu simulatörlerin uygulama eğitimlerini veriyordu. Bu da dolayısı ile belirli bir zaman ve para kaybına neden oluyordu. GOC Uygulama Sınavının kaldırılması, bu açıdan güverte zabitleri için beğenilen bir uygulama oldu diyebiliriz.

GOC Sınavında Değişiklik Yönetmeliği

GOC Telsiz Zabitliği Sınavında yapılan değişikliğe istinaden 19.06.2018 tarihli yayınlanan yönetmeliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz

19 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30453

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) kapsamına giren deniz araçlarında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa uygun olarak kurulan GMDSS ve diğer telsiz istasyonlarını işletecek telsiz operatörlerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sözleşme (STCW-78): Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi,

ç) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği: 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliği,”

d) Gemiadamları Komisyonu: Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan Gemiadamları Komisyonunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – GMDSS Telsiz Operatör sınavları ile ilgili tüm işlemler, İdare tarafından oluşturulan Gemiadamları Komisyonu tarafından ve İdarenin sınav salonlarında, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden yapılır. İdare, sınavların yerini ve/veya yapılış şeklini ve usulünü değiştirebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“aynı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,”

“g) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre sağlıklı olduğunu belgelemek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinin son paragrafı ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince, gerçek aygıtlar için kurucu eğitim kurumunun ilgili idareden telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni ile birlikte aygıtlara ait ruhsatları bulundurma yükümlülüğü vardır.”

“1) Eğitim müfredatlarında yer alan elektrik/elektronik konuları için, dört yıllık yüksekokul/fakültelerin Elektronik, Elektrik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü mezunu olmak veya en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip yüksekokul mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Telsiz operatörü sınavlarına başvuru için gereken belgeler ile sınava ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Telsiz Operatörleri Sınavları Soru Hazırlama Komisyonları, Gemiadamları Komisyonu Başkanı tarafından Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi hükümlerine uygun olarak belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Telsiz Operatörleri Soru Hazırlama Komisyonunun görevi; bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak soru üretmektir.

Sınav sorularının seçimi, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

İdare, sınavların bu Yönetmelik ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere, Sözleşmenin kural 1/8 ve Kod bölümünün Kısım A-1/8 maddesine göre oluşturulan ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde belirtilen Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonunu yetkili kılar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan “GASM” ibaresi “Gemiadamları Komisyonu” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınav İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavları sorularının not değerleri, her bir konunun sınavı için yüz tam puan olacak biçimde belirlenir. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu ile yapılan sınavlarda, sınavların not değerlendirmesi sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

Sınav ile ilgili evraklar sınav tarihinden itibaren Gemiadamları Komisyonu tarafından iki yıl süre ile saklanır ve süre bitiminde imha edilir.

İdarece ve liman başkanlıklarında yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Adayların yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacakları yeterlik sınıfına göre girdikleri sınavda başarılı olmaları ve 18 yaşından küçük olmamaları gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak için sınavdan en az 60 puan alınması zorunludur. Sınavlar, yeterlik düzeyine göre farklı olmakla birlikte telsiz operatörleri sınavı başlığı altında tek bir sınav olarak düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Başvuru işlemlerini yaparak GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavlarına girip başaran gemi adamlarının sınavlarının sonuçları, İdare tarafından kurulan veri tabanı üzerinden elektronik ortamda Gemiadamları Komisyonu ve liman başkanlığına gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – GMDSS telsiz operatörleri yeterliği sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde yeterlik düzeylerine uygun olarak belirlenmiş olan eğitim müfredatlarında belirtilen konulara bağlı kalınarak cihaz ve marka modelinin özel niteliklerini hatırlamayı gerektirmeyecek biçimde hazırlanır ve sorulur. Genel Telsiz Operatörleri (GOC) için hazırlanan İngilizce soruları kullanıcı tanıtmalıklı (operatör manuel) ve acil durum ve rutin haberleşme ağırlıklı; 2 nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2), 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1), İngilizce soruları, teknik tanıtmalıklar, kullanıcı tanıtmalıkları, acil durum ve rutin haberleşmesi ağırlıklı olarak düzenlenir. Sınav sorularının seçimi, Bakanlık tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden EK-V’te belirtilen konularda Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılır. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlenmesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bu maddenin (g) bendinde yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olduğunu gösterir belge.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Telsiz operatör yeterliğine sahip olan ve kusurlu davranış olarak nitelendirilen diğer fiilleri işleyen gemiadamları hakkında uygulanacak olan idari yaptırımlara, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karar verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliğinin” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibareleri “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-I, EK-II, EK-III, EK-IV ve EK-VI tabloları ekte belirtildiği gibi değiştirilmiş, EK-VIII başvuru formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Yorum yapın