Kıyı Emniyeti Müfettiş Yardımcısı İlanı

Kıyı Emniyeti Müfettiş Yardımcısı İlanı yayınlayarak 2020 yılında hızla devam ettirdiği personel alımlarına devam ediyor. 23 Kasım 2020 tarihi itibarı ile kurumun web sitesindeki personel alım ilanı aşağıdaki gibi

Kıyı Emniyeti Müfettiş Yardımcısı Alımı

09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen sayıda ve unvanda Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Aşağıda belirtilen personel alımına dair ilan 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir.

Kıyı emniyeti müfettiş yardımcısı ilanı için İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.


Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.

KEGM Müfettiş Yardımcısı İlanı Başvuru Şartları Nelerdir?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4
Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.
A) BAŞVURU SÜRESİ
Kıyı emniyeti müfettiş yardımcısı ilanı için başvuracak adayların, ilanın Türkiye İş Kurumunca ilan edilmesi ile birlikte gerekli şartlara sahip olmaları
halinde 5 (beş) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu açık iş ilanlar bölümünden elektronik ortamda
ve/veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabileceklerdir.
B) BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI
 En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından
birini bitirmiş olmak.
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden en az 60 (Altmış)
ve daha üzeri puan almak.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
(Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)
 27/11/2020 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (27 Kasım 1985 ve daha sonraki
doğumlular.)
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü sınava
girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)
 Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk
koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. (Sözlü sınava girmeye
hak kazanan adaylardan ilan tarihinden sonra tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık
Kurulu Raporu istenecektir.)
 Adli sicil yönünden müfettişliğe engel bir hali bulunmamak.

Sınav Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?


ADAYLIK BELGESİ VE KİMLİK İBRAZI

Kıyı emniyeti müfettiş yardımcısı ilanı için başvuracak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.
 Aday listesi, Türkiye İş Kurumuna yapılan başvuruların sonunda, Türkiye İş Kurumunca
KPSS puan sıralamasına göre düzenlenecektir.
 Aday listesi, Genel Müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip, resmi internet adresimizde
(www.kiyiemniyeti.gov.tr) “Duyurular/Haberler” başlığı altında ilan edilecektir. Adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 Aday listesinde isimleri bulunanlar, Kuruluşumuz resmi internet adresinde
(www.kiyiemniyeti.gov.tr) “Duyurular/Haberler” başlığı altında “Dokümanlar” içinde
yayımlanan “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu- Form 1” nu ıslak imzalı,
eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyerek, bu forma yine aynı internet adresinde yayımlanan
formata uygun “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2”, “Müfettiş
Yardımcılığı Giriş Sınavı Özgeçmiş Formu-Form 3”, KPSS sonuç belgesi, Yüksek Öğrenim
Kurumu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin varsa denklik belgesinin aslı ya da onaylı
sureti, Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, Kimlik belgesi sureti ve
vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge (erkek
adaylar), tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu eklemek sureti ile
en geç 15 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A 34676 Üsküdar/İSTANBUL
adresine posta/kargo yoluyla veya şahsen teslim edilmesi esastır.
Eksik bilgi ve belgeleri bulunduğu anlaşılan adaylar mülakata alınmayacaktır.
 Başvuru esnasında istenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde, fotokopileri Teftiş
Kurulu Başkanlığınca onaylanarak işleme alınabilir.
 Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Adaylardan
başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. Belgelerin
sahte veya hileli olduğunun anlaşılması halinde aday hakkında gerekli yasal süreç
başlatılacaktır.
 Adayların sınava giriş için Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere;
T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden birini
bulundurması gerekmektedir. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacaktır.
 Sınava başvuruda doldurularak Teftiş Kurulu Başkanlığına teslimi istenilen belgelerden Form
1 ve Form 2’de yer alan HES (Hayat Eve Sığar) kodu bilgisi kaydedilecektir. Kullanılacak
olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı günden ileri tarihli olması
gerekmektedir.
 Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday sayısının 10 kişi ya da daha az olması halinde
Kuruluşça sınavın ileri bir tarihe ertelenmesi, iptal edilmesi hakları saklıdır. Kıyı emniyeti müfettiş yardımcısı ilanı için sınav yeri ve saati ne zaman?

Sınav Yeri ve Saati

 Sınav Tarihi: 30/12/2020
 Sınav Saati: 10.00
 Sınav Yeri: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Beylerbeyi Mah.
Abdullahağa Cd. No:16/A Üsküdar/İSTANBUL.
 Adaylar, “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2” üzerinde kayıtlı
başvuru numarasına göre sınava alınacaklardır.
 Adaylara, sınav tarihi, saati, yeri ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 Adayların, sınav saatinden en geç yarım saat önce (09.30) sınav yerinde bulunmaları gerekli
olup, sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
 Sınav için diğer ayrıntılı bilgiler www.kiyiemniyeti.gov.tr web adresinden veya 0 (216) 531
40 97 ve 0(216) 531 4065 numaralı telefonlardan temin edilebilir.
E) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, GİRİŞ NOTU VE DİĞER BİLGİLER
Sözlü sınav sınavdan aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılacaktır:
 Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat), Medeni
Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret
Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Deniz Ticareti), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Mal Varlığına
Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine
Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku
(Genel Esaslar),
 İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İktisadi Analiz.
 Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Sistemi.
 Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari
Hesap.
 Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.
Sözlü sınavda; adaylara yukarıda yer alan konu gruplarından sorular yöneltilecek olup,
sınavda adayın kavrama, muhakeme yeteneği, ifade kabiliyeti, temsil, görünüm, tavır ve hareket gibi
şahsi vasıfları da değerlendirilecektir.
Giriş sınav notu; yazılı giriş sınavı olarak kabul edilen kpss puanı ve sözlü sınav notlarının
ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayın 100 üzerinden en az 70
puan alması gereklidir. Bu puanı geçen adaylar içinde en yüksek notu almış olan adaydan başlamak
üzere asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Sıralamada puanların eşit olması halinde yabancı dil notu
yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
Sınavı kazanan adaylar www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacak, ayrıca
adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları irtibat numaralarına ve adreslerine bildirimde
bulunulacaktır.

Kıyı emniyeti müfettiş yardımcısı ilanı için detaylı bilgilere yukarıdaki belgelerden de ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın